• VYPRODÁNO
18+
Stroboskop FLASHING DIAMOND 10ks
  • Stroboskop FLASHING DIAMOND 10ks

Stroboskop FLASHING DIAMOND 10ks

Stroboskop 2. kategorie, 10 kusů, blikající světelný efekt, stříbrné barvy, novinka 2023.

NENÍ SKLADEM

Stroboskop FLASHING DIAMOND

Balení obsahuje 10 kusů stroboskopů, které po zapálení vydávají bílé světlo vysoké intenzity, které bliká po dobu 15-20 sekund. Stroboskop FLASHING DIAMOND se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: blikání

Délka trvání efektu: 15-20s

Barevnost efektů: bílá

Počet kusů: 10


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

1184
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
blikání
Délka trvání efektu
15-20s
Barevnost efektu
bílá
Počet kusů
10

Mrkni na naše další rachejtle