• VYPRODÁNO
18+
NEW STROBOSKOP BÍLÝ 90 sekund 3ks
  • NEW STROBOSKOP BÍLÝ 90 sekund 3ks

NEW STROBOSKOP BÍLÝ 90 sekund 3ks

Stroboskop, blikající efekt, bílé barvy, 90 sekund.

NENÍ SKLADEM

STROBOSKOP BÍLÝ 3ks   

Balení obsahuje 3 kusy válečků, které po zapálení vydávají bílé světlo vysoké intenzity, které bliká po dobu 90 sekund. STROBOSKOP BÍLÝ se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: blikání

Délka trvání efektu: 90s

Barevnost efektů: bílá

Počet kusů: 3

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

TXF4410
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Délka trvání efektu
90s
Barevnost efektu
bílá
Počet kusů
3

Mrkni na naše další rachejtle