• VYPRODÁNO
18+
Námořní signální POCHODEŇ červená 1ks
  • Námořní signální POCHODEŇ červená 1ks

Námořní signální POCHODEŇ červená 1ks

Námořní poplašná signální pochodeň, volně prodejná, červené barvy, novinka 2023.

NENÍ SKLADEM

Námořní signální POCHODEŇ červená

Námořní poplašná signální POCHODEŇ spadá do kategorie P1 a je tedy prodejná od 18 let. POCHODEŇ po zatáhnutí provázku vydává červené větru vzdorné signální světlo. Tato pochodeň se převážně využívá k přivolání pomoci a také k jiným účelům.


Technický popis

Třída nebezpečí: P1-prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: světelný

Barevnost efektů: červená

Délka trvání efektu: 60s

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Pro odpálení odstraňte horní kryt a pevně zatáhněte za provázkovou zátku. 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

CZ230405ER
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
světelný
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
Červená
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle