• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kobereček DRAČÍ OCAS 5m
  • Kobereček DRAČÍ OCAS 5m

Kobereček DRAČÍ OCAS 5m

Kobereček 3. Kategorie, 1969 ran po sobě, zvukový efekt, novinka 2017.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Kobereček DRAČÍ OCAS 5m  

Kobereček DRAČÍ OCAS má délku 5,25m a má dohromady 1969 ran (1750 ran malých petard, 200 ran středních petard, 19 ran velkých petard) Délka trvání koberečku DRAČÍ OCAS je 30 sekund. Kobereček DRAČÍ OCAS se řadí do 3. kategorie a je tedy prodejný od 21 let.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: 30s

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 1

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K1969R
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
30s
Barevnost efektu
žádná
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
Hmotnost pyroslože neuvádíme, jelikož lze nově vyrobit čistší slož, což má za následek silnější ránu, ke které je potřeba menší množství pyroslože.
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle